שלום אורח, הרשם / התחבר

תקנון האתר

תקנון  אתר "ביי ניר ביי"
1.    מבוא:
1.1.    האתר מאפשר לבעלי עסקים (חנויות, נותני שירותים, קורסים, מקומות בילוי, פנאי ומסעדות, מוסדות תרבות, בעלי קליניקות, רופאים ועוד), שהינם בעלי עסק פיזי קיים או בעלי עסקים העוסקים בתחומים שונים העובדים מביתם, להציע לצרכן לרכוש את מוצריהם או שירותיהם, באמצעות האתר בדרך של הקמת אתר ייעודי לחנות/לעסק לפי חלוקה לערים. 
1.2.    האתר משמש כפלטפורמה המרכזת עסקים שונים, על פי חלוקה לערים בהם שוכן בית העסק ועל פי תחום העיסוק של בית העסק. 
1.3.    האתר מאפשר גישה נוחה לניהול ומכירת שירותים ומוצרים, באמצעות בניית עמוד ייעודי לכל בית העסק, באמצעותו ניתנת האפשרות לשנות מעת לעת את התכנים שונים המופיעים בעמוד של כל בית עסק, תחת שליטה באזור אישי הנבנה בהתאם להוראות תקנון זה לכל בית עסק. 
1.4.    מובהר, כי האתר משמש כצד שלישי ואינו משמש כצד לעסקה בין הגולשים לבין בעלי העסקים, לא בשלב המכירה, האספקה ואין לו כל אחריות לטיב המוצרים ו/או השירותים המסופקים באתר. 
1.5.    בעלי העסקים אשר יירשמו לאתר, משלמים לאתר עבור השימושים שמבוצעים באתר בפועל בשיטות החיוב הבאות: PPC, PPL, חייגנים ואחוזים מהמכירות של בתי העסק. 

2.    הגדרות
המונחים המופיעים להלן, יקבלו בתקנון זה את המשמעות המופיעה בצידם, כדלקמן:
2.1.    "האתר" - www.buynearby.co.il.
2.2.     "בתי עסק" ו/או "בעלי העסקים" -  עוסקים מורשים, עסקים, תאגידים אשר הינם בעלי עסק בעל מיקום פיזי הכולל רישיון עסק המאפשר את מכירת מוצרים ו/או אספקת השירותים, המוצעים למכירה באתר. תחומי העיסוק של העסקים אשר יופיעו באתר יהיו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר לרבות בתי עסק שהינם מפעילי חנויות, נותני שירותים, מקומות בילוי והסעדה, עסקים מתחום התרבות, מרכזים קהילתיים ובלבד שהינם ממוקמים בעיר/רשות מקומית אחת לפחות. 
2.3.    "מפעילת האתר" - חברת ביי ניר ביי שיווק וסחר אינטרנטי בע"מ ח.פ  51-540026-5.
2.4.    "גולש" או "גולשים" -  כל אדם, אשר אינו פועל כבית עסק, המעוניין לרכוש מוצרים או שירותים באמצעות האתר מבתי העסק המפרסמים באתר והעומד בתנאי הסף המפורטים בתקנון זה. 
2.5.    "משתמש" - כל אדם הגולש באתר ו/או המפעיל בית עסק באתר.
2.6.    "נרשם" - כל משתמש אשר נרשם לאתר.
2.7.    "עמוד לבית העסק" ו/או "עמוד של בית העסק" – שטחים באתר, אשר ישמשו את בתי העסק להציג את פרטיהם ואת המוצרים/שירותים המוצעים על ידם למכירה, לרבות כל הפרטים הרלוונטיים הנוגעים למוצרים/שירותים המוצעים למכירה. לבתי עסק אשר ברשותם מספר סניפים יפתח עמוד לכל סניף. חלוקת העמודים של בתי העסק תהא לפי חלוקה לערים/רשויות מקומיות/אזוריות.  עם זאת, אם לאותו בית עסק מספר סניפים באותו העיר/מועצה מקומית/אזור מקומי כפי שיקבע על ידי מפעילת האתר, מעת לעת, יהיה רשאי לפרסם מספר סניפים תחת אותו עמוד בית עסק.
2.8.    "אזור אישי" – עמוד באתר, אשר יפתח לכל נרשם לאתר ויאפשר לו להזין באזור האישי פרטים אישיים לרבות תמונה לגולש או לוגו לבית עסק, גישה לחלון מועדפים אשר בו ישמרו בתי עסק/מוצרים/שירותים/כתבות שסומנו על ידי הגולש כ"מועדפים" וגישה לעגלת קניות אשר תרכז את המוצרים/שירותים שנבחרו על ידי הגולש לקנייה. מובהר, כי חלק מן הפרטים (שם משתמש, דרכי התקשרות) יוצגו באתר תחת אותו נרשם ויוצגו ליתר בתי העסק והגולשים שבאתר.  

3.    כללי 
3.1.    מובהר בזאת, כי תקנון זה מהווה כהסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי כל משתמש (כהגדרתו לעיל) באתר ועל כל עסקה אשר תתבצע על ידי כל משתמש באמצעות האתר, ומהווה הסכם מחייב בין כל גולש לבין מפעילת האתר. בטרם השימוש ו/או הכניסה לאתר, עלייך לקרוא בעיון את תקנון זה במלואו. 
3.2.    כותרות התקנון והחלוקה לסעיפים נעשית מטעמי נוחות ולצורך התמצאות בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש לצורך פרשנותו.
3.3.    מובהר, כי תקנון זה יחייב גם כל בעל עסק כלפי מפעילת האתר, בכל מקרה לא יחשב כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.
3.4.    הכניסה והגלישה באתר ו/או השימוש בו, לרבות רכישת שירות ו/או מוצרים המוצעים באתר, מהווה כהסכמה לקבל ולנהוג על פי כל תנאי התקנון. 
3.5.    משתמש אשר אינו מסכים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. 
3.6.    מובהר, כי תנאיו של תקנון זה מצויים באתר ופתוחים לעיון כל מבקריו בכל עת.
3.7.    למען הסר ספק, אך ורק משתמש אשר נרשם לאתר יהיה רשאי לרכוש מוצרים/שירותים באמצעותו. יחד עם זאת, ניתן לרכוש מוצרים/שירותים באמצעות האתר טרם ביצוע הרשמה לאתר ובלבד שבשלב הרכישה ירשם הגולש לאתר בהתאם להוראות תקנון זה. 
3.8.    מובהר, כי האתר משמש כפלטפורמה פרסומית לפרסום המוצרים/שירותים המוצגים בו בלבד ואינו מהווה כספק של השירותים או המוצרים המוצעים בו למכירה.
3.9.    אחריותה של מפעילת האתר מוגבלת בהתאם להוראות תקנון זה, למפעילת האתר לא תהיה כל אחראית לפעולות אשר נעשו על ידי צדדים שלישיים ו/או ליחסים שבין הגולשים לבין בעלי העסקים.
3.10.    כל זכויות הקניין הרוחני המופיע באתר זה, שייכות למפעילת האתר ו/או לצדדים שלישיים אחרים, ואין לעשות כל שימוש בו ו/או להפר את זכויות הקניין הרוחני השייכות למפעילת האתר ו/או לכל צד ג' אחר. השימוש באתר מותנה וכפוף להקפדה על הוראות תקנון זה.
3.11.    הוראות התקנון כתובות בלשון זכר, אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד. מובהר, כי הגדרות הכתובות בתקנון זה, הכתובות בלשון יחיד ו/או בלשון רבים, תפורש בתקנון זה תחת אותה ההגדרה המופיעה בצידה בראשית התקנון, גם אם נכתבה בהמשך התקנון בלשון אחרת. 
3.12.    מובהר, כי אין באמור בתקנון זה, בכדי לגרוע מהוראותיו של חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ו/או מהתקנות אשר הותקנו מכוח חוק הגנת הצרכן, ככל ואלו חלות על מפעילת האתר ו/או על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות חוק הגנת הצרכן ו/או התקנות הבאות מכוח ובוצעה התניה כאמור, במסגרת השימוש שבאתר ו/או במסגרת הוראות תקנון זה, בין במפורש ובין במשתמע.
4.    תנאי סף לשימוש באתר
4.1.    ההרשמה לאתר זה מהווה כאישור סופי והצהרה של הנרשם, כי כל הפרטים שנמסרו על ידו לאתר הינם מלאים ונכונים. למען הסר ספק, תנאי הסף לשימוש באתר המפורטים להלן, הינם תנאים אשר החובה כי יחולו לגבי כל גולש או בית עסק במצטבר.  

4.2.    גולשים
4.2.1    השימוש באתר זה מותר לגולשים אשר עומדים בכל התנאים הקבועים בתקנון זה, אשר אישרו את הוראות תקנון זה. השימוש באתר זה מותר לגולשים בגירים בלבד, כשרים משפטית, תושבי ישראל בעלי תעודת זהות, אשר הינם גדולים מגיל 18 והמחזיקים בבעלותם באמצעי תשלום בר תוקף. 
4.2.2    מובהר, כי השימוש באתר לגולשים איננו מותנה בהרשמה לאתר, אך יחד עם זאת, אך ורק גולשים אשר ימלאו את כל שדות החובה להרשמה לאתר וירשמו לאתר בהתאם להוראות תקנון זה בלבד יקבלו גישה לאזור אישי כהגדרתו בתקנון זה.
4.3.    בתי עסק
4.3.1    השימוש באתר זה מותר לבתי עסק אשר עומדים בכל התנאים הקבועים בתקנון זה, אשר אישרו את הוראות תקנון זה, מילאו את כל שדות החובה להרשמה לאתר ונרשמו לאתר בהתאם להוראות תקנון זה בלבד ואשר אושרו על ידי מפעילת האתר.
4.3.2    השימוש באתר זה מותר לבתי עסק המחזיקים באותה עת ולמשך כל תקופת השימוש באתר בכל הרישיונות, היתרים והאישורים הנדרשים לניהול העסק שלהם ולמכירת מוצריהם/שירותיהם על פי כל דין בלבד, הרשומים והממוקמים בישראל בלבד, בעלי עוסק מורשה ו/או תאגיד רשום. 
4.3.3    ההרשמה לאתר כפופה ומותנת בהזנת פרטי אמצעי תשלום לאתר, לא תינתן האפשרות להירשם לאתר, ללא הזנת פרטי אמצעי תשלום אשר יהיה קביל ומאושר על ידי מפעילת האתר.
4.3.4    כל בית עסק אשר בבעלותו מספר סניפים, יופיע בכל סניף אשר בבעלותו תחת העיר/רשות מקומית/אזורית אשר בה מנוהל העסק בלבד.  

5.    הרשמה ושימוש באתר
5.1.    הרשמה לאתר לגולשים. בעת הכניסה לאתר יש ללחוץ על כפתור "הירשם". בחלון שייפתח יש להזין את פרטי ההרשמה הכוללים את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, טלפון , כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה. לאחר הזנת הפרטים יש ללחוץ על כפתור "סיום".
5.2.    לאחר סיום שלב ההרשמה, יועבר הגולש לאזור האישי שלו, בו יוכל הגולש להוסיף תמונה, לשנות סיסמה ופרטים שהוזנו בהרשמה ולעשות שימוש שונים באזור האישי כהגדרתו בתקנון זה, לרבות בעגלת הקניות, במערכת ההודעות של האתר באמצעותה יוכל לתקשר עם בתי עסק ובחלון מועדפים. 
5.3.     הרשמה לאתר לבתי עסק. לבתי עסק תינתן האפשרות להירשם לאתר ולבנות עמוד לבית עסק, כהגדרתו בתקנון זה, בשתי דרכים. האחת הקמת עמוד לבית עסק באמצעות מפעילת האתר והשנייה הקמת עמוד לבית העסק באופן עצמאי. 
5.4.    הקמה עצמאית – עמוד לבית העסק. בעת הכניסה לאתר יש ללחוץ על כפתור "פרסם את העסק שלך". בחלון שייפתח יש להזין את פרטי ההרשמה הכוללים את הפרטים הבאים: שם העסק, מספר תאגיד/עוסק מורשה, טלפון, כתובת העסק, כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה. לאחר הזנת הפרטים יש ללחוץ על כפתור "סיום".
5.5.    בשלב הבא, יידרש בית העסק להזין את העיר/רשות מקומית/אזורית בה ממוקם בית העסק, תחום העיסוק של בית העסק תחת התיבה "סיווג על" ולפרט איזה מוצרים/שירותים הוא מעוניין למכור תחת תיבת החיפוש "מה תרצה למכור", לאחר הזנת הפרטים יש ללחוץ על כפתור "המשך". 
5.6.    לאחר הזנת הפרטים, יפתח לבית העסק כרטיס עסק ללא תשלום, בכרטיס ניתן להזין לוגו של בית העסק, משפט מפתח ובאופציה זו תוזן אך ורק הכתובת של בית העסק ואת הענף שבו עוסק העסק, כפי שהוזן בעת ההרשמה לאתר.
5.7.    בית עסק אשר יפתח כרטיס עסק כאמור, יוכל להרחיב את כרטיס העסק שיפתח ולרכוש אמצעים שונים תחת תיבת "שימושים" בו יפורטו פרטים נוספים אודות בית העסק אשר יפורסמו באתר ויאפשרו לבתי העסק לפרסם מוצרים/שירותים ולתקשר עם הגולשים. הזנת שימושים כרוכה בתשלום כפי שיפורט בתקנון זה להלן. 
5.8.    בתיבת "שימושים" ניתן לרכוש את הכפתורים הבאים: כפתור התקשרות לבית העסק בהתאם למספר הטלפון שהוזן בהרשמה, כפתור "נווט לבית העסק" אשר יפעיל תוכנת ניווט לבית העסק בהתאם לכתובת אשר הוזנה בהרשמה, כפתור "שלח הודעה" אשר יאפשר לתקשר עם גולשים באתר, כפתור "השארת פרטים" אשר יאפשר לגולשים להשאיר פרטים לבתי עסק, כפתור "קניה" אשר יאפשר לגולשים לרכוש מוצרים/שירותים מבית העסק, כפתור "קישור לאתר רישמי" אשר יאפשר לגולשים לעבור לאתר הרשמי של בית העסק בהתאם לכתובת האתר הרשמי של בית העסק כפי שיוזן על ידו בכרטיס העסק שלו, כפתור "קישור לדף הפייסבוק" אשר יאפשר לגולשים לעבור לדף הפייסבוק של בית העסק בהתאם לכתובת דף הפייסבוק של בית העסק כפי שיוזן על ידו בכרטיס העסק שלו (להלן: "כפתורי שימושים"). מובהר, כי לחיצה על קישור למוצר/שירות  כלשהו המפורסם באתר על ידי בתי העסק ו/או על עמוד בית העסק, יחויב בתשלום בהתאם למחירון האתר. 
5.9.    לצורך רכישת כפתורי "השימושים", יידרש בית העסק לאשר את תשלום העלויות עבור כל כפתור שירכוש, כאשר לא תהיה עלות חד פעמית לרכישת כפתורי שימושים אלא, העלויות יהיו בשיטת PPL ו-PPC, חייגנים ואחוזים מהמכירות של בתי העסק. עלויות השימוש בכל כפתור תופיע בסמוך לכל כפתור ברשימת "השימושים".       
5.10.    מובהר, כי ברירת המחדל בעת בחירת השימושים הרצויים, הינה רכישה של כל כפתורי השימושים הקיימים, על כן יש להסיר כל כפתור שימוש שאיננו רצוי, למעט שימושי החובה שהינם: חייגן והשארת פרטים, הכרוכים בתשלום בהתאם למחירון האתר (להלן: "שימושי חובה).
5.11.    לאחר בחירת כפתורי השימושים הרצויים, על בית העסק לרכוש תקציב מקסימאלי לניצול שימוש בכפתורי "השימושים" על פי סכום ותקופה ולהזין אמצעי תשלום (להלן: "תקציב השימושים"). יובהר, כי לבתי העסק תינתן שתי אפשרויות לרכישת תקציב השימושים בשני מסלולים שונים. 
5.11.1.    "מתחדש חודשי" - במסגרת מסלול זה, ירכוש בית העסק תקציב חודשי קבוע אשר יהיה ניתן לניצול במהלך חודש קלנדרי אחד ויתחדש בכל תחילת החודש הקלנדרי הבא. 
5.11.2.    "עסקת בנק" - במסגרת מסלול זה, ירכוש בית העסק תקציב שימושים מוגדר כסכום קבוע מראש, שיהיה ניתן לניצול במשך עד 12 (שנים עשר) חודשים ממועד רכישתו. 
5.12.    בית העסק, יהיה רשאי לעשות שימוש בשימושים שבחר עד לגובה תקציב השימושים שרכש ובמהלך תקופת השימוש שבחר, העלות ותנאי השימוש בכל כפתור "שימושים" תהיה בהתאם לעלות המופיעה בצידו של כפתור שימושים בעת בחירת השימושים בשלב ההרשמה כאמור ובמחירון האתר אשר יופיע באזור האישי של בתיה עסק לאחר שלב ההרשמה. כל ניצול של כפתור שימוש יופחת מתוך תקציב השימושים.
5.13.    מובהר, כי מפעילת האתר תהיה רשאית לשנות את המחירים הקבועים במחירון האתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. יחד עם זאת, המחירים אשר הוצגו לבית עסק בעת שרכש תקציב שימוש ספציפי יהיו רלוונטיים עד לניצול אותו תקציב בלבד או לחלופין בסיום החודש הקלנדרי במסלול "מתחדש חודשי". לדוגמא, בית עסק שרכש תקציב חודשי מתחדש בסך 200 ₪ ו/או תקציב כללי המנוצל לפי שימושים בפועל, יהיה מחירון הניצול של התקציב בכל חודש בהתאם למחירון אשר פורסם באתר באותו החודש בו ינוצל התקציב.   
5.14.    בתי העסק יקבלו הודעה ממפעילת האתר לאחר ניצול של 80% מתקציב השימושים ובה יעודכנו בסכום תקציב השימושים שנותר לניצול. לבתי העסק תינתן האפשרות להגדיל את תקציב השימושים דרך האתר ו/או באמצעות יצירת קשר עם נציגי מפעילת האתר. במידה ובית עסק, לא ירכוש תקציב נוסף לאחר ניצול מלא של תקציב השימושים, הן במסלול מתחדש חודשי והן במסלול עסקת בנק, אזי יוסרו כל כפתורי השימושים מן העמוד של בית העסק עד לרכישת תקציב שימושים נוסף ולמפעילת האתר תהא הזכות להסיר את בית העסק מהאתר. 
5.15.    לאחר רכישת "כפתורי שימושים", יתאפשר לבית העסק להזין פרטים אודות מוצרים/שירותים המוצעים על ידו למכירה באמצעות האתר, הכוללים את הפרטים הבאים: שם מותג, שם דגם, תיאור נוסף של המוצר (צבע, סוג וכד'), תיאור קצר בהקלדה חופשית, להוסיף תמונות להמחשה, פרטים אודות אחריות למוצרים, פרטים אודות משלוח או איסוף עצמי של המוצר, מק"ט, מצב המוצר (חדש, תצוגה או משומש), מחיר ובמקרים בהם בית העסק לא רכש את כפתור "רכישה באמצעות האתר" תינתן האפשרות להוספת קישור לרכישת המוצר/שירות באמצעות האתר של בית העסק. 
5.16.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל בית העסק יהיה מחויב להזין ביחס לכל מוצר/שירות המפורסם על ידו באתר את כל הפרטים המופיעים בסעיף 8.2. לתקנון זה באופן מדויק. כמו כן, בתי העסק יהיה מחויבים להחזיק מלאי מוצרים מספיק של כל מהמוצרים המוצעים על ידם למכירה באתר ובמקרה של גמר המלאי של מוצר פלוני, בתי העסק יהיו מחויבים להסיר את המוצר מן האתר ולעדכן את מפעילת האתר בגמר המלאי.     
5.17.    מובהר, כי מוצרים אשר יוגדרו כמשומשים או מתצוגה יפורסמו תחת עמוד "מציאון" בו יפורסמו מוצרים משומשים ו/או מתצוגה של בתי עסק.
5.18.    לסיום התהליך יש ללחוץ על כפתור "שמור". לאחר סיום תהליך ההרשמה כל הפרטים שהוזנו יועברו לאישור מפעילת האתר, זאת עד לקבלת הודעה על אישור בית העסק על ידי מפעילת האתר.
5.19.    הקמה באמצעות מפעילת האתר – עמוד לבית העסק. בעת הכניסה לאתר יתאפשר להקים עמוד לבית העסק באמצעות מפעילת האתר. על מנת להקים עמוד לבית העסק יש ללחוץ על כפתור "צור קשר איתנו" לאחר לחיצה על הכפתור יתאפשר ליצור קשר עם צוות מפעילת האתר ולהזמין בעלות כספית אשר תוצג לבית העסק מראש, הקמת עמוד לבית העסק.
השימוש באתר
5.20.    מובהר, כי האתר פועל כפלטפורמה לפרסום של בתי עסק שונים, תחת חלוקה לערים/רשויות מקומיות ואזוריות, כאשר כל בית עסק יפרסם את "עמוד בית העסק" אשר יפתח באתר, בהתאם להוראות תקנון זה, אך ורק בעיר/רשות מקומית/אזורית אחת בה ממקום בית העסק של בית העסק.
5.21.    למען הסר ספק, לבית עסק אשר בבעלותו מספר סניפים, יידרש להקים עמוד בית עסק  לכל סניף של בית העסק. יחד עם זאת, אם לאותו בית עסק מספר סניפים באותו העיר/מועצה מקומית/אזור מקומי כפי שיקבע על ידי מפעילת האתר, מעת לעת, יהיה רשאי לפרסם מספר סניפים תחת אותו עמוד בית עסק. 
5.22.    לאחר סיום ההרשמה, יתאפשר לבתי העסק לערוך את פרטיהם באמצעות האזור האישי שיפתח לבית העסק. כל שינוי או תוספת או הסרה של פרטים ו/או שימושים ו/או כל שינוי או תוספת אחרת שתעשה באזור האישי של בתי העסק, שינוי חלקי או מלא, יהיה כפוף לאישור מפעילת האתר, כאשר השינויים יוצגו באתר אך ורק לאחר אישור מפעילת האתר. 
5.23.    באזור האישי של בית העסק, יתאפשר לבית העסק לנהל ולעקוב אחר כפתורי השימושים שבחר ולשנות אותם, למעט את שימושי החובה (כהגדרתם לעיל) בכפוף לכך שתיוותר לבית העסק תקציב שימושים לניצול, לנהל את עמוד בית העסק, להוסיף כתבות, מאמרים, להוסיף או לשנות את פרטי המוצרים ובלבד שיופיעו בכל שלב כל הפרטים הקבועים בסעיף 8.2. לתקנון זה, להוסיף או להסיר "בנארים" שפורסמו בחנות וירטואלית בלבד (ללקוחות שרכשו חנות וירטואלית בלבד), להוסיף פרטים על אירועים הקשורים לבית העסק תחת כפתור ניהול אירוע, לצפות במחירון האתר, ליצור קשר עם גולשים באמצעות מערכת ההודעות ולצפות בעמוד מועדפים.
5.24.    בנוסף, לבתי העסק תינתן האפשרות להזין תחת פרטי המוצרים, כתבות/מאמרים על ידי לחיצה על כפתור "הזן מאמר", לאחר הלחיצה על הכפתור יש להזין כותרת, כותרת משנה, ניתן להוסיף תמונות, תוכן הכתבה/מאמר יוסף באמצעות הקלדה חופשית, יש להוסיף פרטים טכניים (תאריך העלאת הכתבה), שם הכותב. 
5.25.    יובהר, כי לאחר הזנת כל פרטי המוצרים/שירותים תחת בית העסק כאמור, ניתן לאחד את כל המוצרים תחת העמוד של בית העסק אשר תשמש כמעין חנות וירטואלית (להלן: "חנות וירטואלית"), זאת באמצעות פנייה למפעילת האתר ו/או באמצעות פניה של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לבתי העסק. במקרה כאמור, מפעילת האתר תקים עבור בית העסק את החנות הווירטואלית וזאת בתמורה לתשלום אשר יוסכם בין הצדדים מראש. 
5.26.    לבתי עסק תינתן האפשרות לרכוש חנות וירטואלית, במסגרתה יהיו זכאים לקבלת כפתורי שימושים שונים, הצגתם כל המוצרים/שירותים באתר תחת החנות הוירטואלית, תצוגה מורחבת של מוצרי/שירותי בית העסק, ממשק להצגת תמונות, כפתור אודות וצור קשר ועוד, הכל בהתאם לתנאים אשר יקבעו על ידי מפעילת האתר.
5.27.    מובהר, כי לבתי עסק המספקים שירותים תהא האפשרות לרכישת כפתור שימושים נוסף, "קבע פגישה" אשר יאפשר לגולשים לתאם פגישות עם בית העסק.
5.28.    רכישת מוצרים.  לגולשים באתר תינתן אפשרות לעבור בין העמודים של בתי העסק ולבחור מוצרים/שירותים אותם הם מעוניינים לרכוש על ידי לחיצה על כפתור "קניה", אשר יוביל לחלון קניית המוצר/שירות. בחלון קניית המוצר יוכל הגולש לרכוש את המוצר/שירות ו/או לצרפו לעמוד המועדפים ו/או לעמוד עגלת הקניות של הגולש, בה תוצג תמונת המוצר (למחשה בלבד), לוגו של בית העסק, קישור לעמוד בית העסק או לחנות הווירטואלית של בית העסק, שם המוצר, מק"ט, כמות יחידות לרכישה, תיבה לפירוט הערות (הקלדה חופשית) וכפתור להסרת מוצרים/שירותים מעגלת הקניות. 
5.29.    בעמוד עגלת הקניות, יתאפשר לגולש לרכוש את כל אחד מן המוצרים שבעגלה על ידי לחיצה על כפתור "רכישה" הסמוך למוצר הרצוי או לחלופין לרכוש את כל המוצרים שבעגלת הקניות, על ידי לחיצה על כפתור "רכישת כל המוצרים בעגלה".
5.30.    לאחר בחירת האופציה הרצויה לרכישת המוצרים, יעבור הגולש לעמוד מאובטח על ידי ובאחריות חברת ישראכרט (להלן: "חברת הסליקה"), כאשר לכל בית עסק, יהיה מספר ספק פרטני משלו והתשלומים שישולמו על ידי הגולשים יחויבו באמצעות חברת הסליקה ויועברו ישירות על ידי חברת הסליקה לבתי העסק בהתאם לתנאים אשר יוסדרו בין חברת הסליקה לבתי העסק.
5.31.    מובהר, כי במקרה בו גולש ירכוש מספר מוצרים/שירותים שונים ממספר בתי עסק שונים, ברכישה אחת באמצעות עגלת הקניות, תונפק חשבונית מס/קבלה פרטנית מכל בית עסק עבור כל המוצרים/שירותים שנרכשו באותה עסקה על ידי הגולש. 
5.32.    מובהר, כי באתר קיימת מערכת הודעות במסגרתה יוכלו המשתמשים לתקשר ביניהם. 
5.33.    יובהר, כי באתר ניתן יהיה לחפש מוצרים/שירותים על בסיס הקטגוריות של המוצרים /שירותים. סדר התצוגה באתר של המוצרים/שירותים, לאחר הסינון הרלוונטי בהתאם לחיפוש שביצע הגולש כאמור לעיל, יקבע לפי יתרת תקציב חודשית אשר נותרה לבית העסק לניצול. במקרה בו יהיו למספר בתי עסק תקציב זהה לניצול, המיקום יקבע באופן רנדומלי.  
5.34.    הגבלת תקציב – למען הסר ספק, תקציבי רכישת השימושים באתר יהיו מוגבלים, באופן בו בתי עסק יוכלו לרכוש בפועל תקציב בסכומים מסוימים כפי שיקבע על ידי מפעילת האתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. אולם, לצורך מיקומו של בית העסק באתר כאמור בסעיף 5.33, יילקח בחשבון סכום התקציב המוגבל, הקבוע באותה עת ביחס לענף הרלוונטי למוצר/שירות, כפי שנקבע על ידי מפעילת האתר.  
5.35.    כמו כן, מיקומו של בית עסק בדף תוצאות החיפוש, ייקבע לפי התקציב שנותר לניצול לבית העסק בפועל, באותה העת ולא לפי התקציב שרכש בפועל. במקרה בו ירכוש בית עסק תקציב הגדול מהתקציב המוגבל לאותו ענף בו עוסק הלקוח, יחולק התקציב שרכש בית העסק באופן הבא: סכום התקציב שרכש בפועל חלקי סכום התקציב המוגבל לאותו ענף. מערכת האתר תאפס בכל פעם את התקציב המוגבל לאותו ענף, בהתאם לאופן חלוקת התקציב הנרכש כאמור וזאת עד לניצול מלא של התקציב שרכש בית העסק בפועל.
5.36.    רכישת שימושים באתר, תעשה בהתאם לתנאים ומחירים שיקבעו על ידי מפעילת האתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובאחת מן הדרכים הבאות: על פי רכישת סכום תקציב מוגבל לסכום ולתקופת ניצול או על פי קביעת תקציב חודשי קבוע. במידה ובית עסק התחייב לרכישת תקציב שימושים, לא יינתנו החזרים לבית העסק עבור התקציב שנרכש, במקרה בו בית העסק לא ניצל את מלוא התקציב שרכש בתוך התקופה שנקבעה לניצול התקציב שרכש.
5.37.    מובהר, כי במקרה בו ירכוש בית עסק תקציב חודשי קבוע, בית העסק יידרש לשלם בכל חודש את סכום השימושים שבוצעו בפועל ובמקרה ויגיע לתקרת התקציב החודשית אשר רכש, לא יהיה ניתן לעשות שימוש בכפתורי השימושים ו/או בפונקציות אחרות באתר הכרוכות בתשלום, אלא אם יגדיל את התקציב לאותו חודש או עד למועד החודש הבא.
5.38.    ביטול התקשרות של בתי עסק עם מפעילת האתר תעשה בתנאי שיקבעו על ידי מפעילת האתר במועד ההתקשרות עם בית העסק ובאמצעות העברת הודעה מראש ובכתב למפעילת האתר. בכתב משמעו באמצעות פקס או מכתב או הודעת דואר אלקטרוני (להלן: "הודעת ביטול"). למען הסר ספק, מובהר, כי במקרה בו בית עסק יבטל את ההתקשרות עם מפעילת האתר, ביטול ההתקשרות תכנס לתוקף בתום החודש הקלנדרי בו נמסרה הודעת הביטול. 
 
6.    שימוש אסור 
6.1.    אין לעשות שימוש הסוטה מהוראות תקנון זה ו/או כל שימוש מסחרי באתר, למעט כמפורט במפורש בתקנון זה. 
6.2.    חל איסור מוחלט להעלות לאתר כל תוכן שעלול לפגוע בכל צד שלישי אחר, לרבות אך לא רק, במשתמשים באתר. 
6.3.    השימוש באתר או באמצעות האתר, הינו למטרות המפורטות בתקנון זה בלבד ואין לעשות בו כל שימוש שלא כדין ו/או למטרות שאינן חוקיות. 
6.4.    הרישום באתר הוא לשימושו האישי והבלעדי של המשתמש, אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חלה חובה על המשתמש באתר.
6.5.    על כל משתמש הנרשם לאתר, לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף של המשתמש עם מפעילת האתר.
6.6.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל משתמש מתחייב כלפי מפעילת האתר, שלא להעלות לאתר תכנים, כדלהלן:
6.6.1.    תכנים שיש בהם משום השמצה, גזענות, הטרדה, איום, עוינות, עלבון, הפליה, פורנוגרפיה, גסות ו/או תוכן המהווה כהמרדה, הוצאת דיבה, לשון הרע, הטעיה במתכוון  ו/או בעל כל אופי בלתי חוקי אחר, לרבות ומבלי לגרוע מן האמור לעיל כל תוכן אשר מהווה פגיעה ו/או חדירה לפרטיות של כל צד ג' כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
6.6.2.    חומרים פרסומיים, "ספאם" ומסרים המיועדים למספר רב של נמענים אשר לא ביקשו קבלת התוכן מראש ובמפורש וכדו'.
6.6.3.    כל תוכן אשר נוגע לקטינים ואשר עלול לזהות פרטים אישיים של קטינים ו/או כל תוכן העלול לפגוע בקטינים בכל דרך אחרת. 
6.6.4.    תוכן אשר שימוש בו במסגרת האתר מהווה הפרת זכויות של צד ג' ו/או משתתף, לרבות ומבלי לגרוע זכויות יוצרים ו/או מבצעים, פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, בין אם רשומים ובין אם לא, והפרת זכויות חוזיות ו/או קנייניות אחרות של צד ג' כלשהו לרבות זכויות.
6.6.5.    קישורים לאתרים, מכל מין וסוג שהוא,  אחרים ברשת האינטרנט.
6.7.    כל תוכן אשר עלול לאפשר חדירה למחשבי מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה, לרבות אך לא רק, לתוכנות ו/או תכניות מחשוב ו/או לכל מידע אחר שלא כדין ו/או כל מעשה או מחדל אחר המהווה כעבירת מחשב, מלי לגרוע מן האמור, בדרך של מסירת קודים של מחשבים, תכנות ו/או כל יישום מחשב הכוללים נגיף-מחשב (וירוס).
6.8.    מובהר בזאת, כי המשתמש הינו האחראי הבלעדי לנכונות המידע אותו הוא מפרסם או מעביר באמצעות האתר, כאשר למפעילת האתר לא תהיה כל אחריות לתכנים המפורסמים ו/או המועברים בין המשתמשים באתר .
6.9.    לא תהיה למפעילת האתר, כל אחריות לכל מידע ו/או לכל קשר שיהיה בין משתמשי האתר, בכל דרך שהיא ו/או לכל נזק, לרבות לנזקים פיזיים ו/או נפשיים ו/או כספיים ו/או רגשיים ו/או כל נזק אחר, הנובעים כתוצאה מכל קשר שיהיה בין משתמשי האתר.  
6.10.    מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל פרסומים ו/או תכנים ו/או מודעות ו/או "באנרים" ו/או כל חומר פרסומי אחר שיועלו לאתר על ידי משתמשים.

7.    הצהרות והתחייבויות המשתמש 
כל משתמש מתחייב ומצהיר כלפי מפעילת האתר, כדלקמן:
7.1.    כי יעשה שימוש סביר באתר, בהתאם להוראות התקנון ולהוראות כל דין, בכפוף להוראות השימוש שבתקנון זה וכפי שיעודכנו מעת לעת, ע"י מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה.
7.2.    כי לא יעשה שימוש שעלול לגרום נזק ו/או הפרעה ו/או קלקול פגם ו/א הטרדה ו/או הגבלת שימוש באתר ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות יוצרים כלשהם של צד ג' כאמור בתקנון זה בהרחבה. 

8.    הזמנות מוצרים/שירותים ותשלום באמצעות האתר
8.1.    מובהר, כי בתי העסק המפרסמים מוצרים באתר יהיו מחויבים לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות אשר הותקנו מכוח. למען הסר ספק, מפעילת האתר איננה מוכרת את המוצרים/שירותים המפורסמים באתר, אלא משמשת כפלטפורמה לפרסום מוצרים/שירותים ועל כן כל האחריות לפרסום הפרטים הנוגעים למוצרים/שירותים המפורסמים באתר ו/או להנפקת חשבוניות, קבלות ו/או כל מסמך אחר בגין התמורה המשולמת עבור המוצרים ו/או לתמחור המוצרים ו/או טיבם, אספקתם, מתן אחריות ו/או שירותי למוצרים/שירותים הנמכרים באתר תהיה של בתי העסק בלבד.
8.2.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל בית עסק יהיה מחויב לפרסם את הפרטים הבאים, ביחס לכל מוצר/שירות שיפרסם למכירה באתר, כדלקמן: 8.2.1.    שם, מספר הזהות והכתובת של בתי העסק בארץ ובחוץ לארץ;
8.2.2.    התכונות העיקריות של המוצר או של השירות;
8.2.3.    מחיר המוצר או השירות ותנאי התשלום האפשריים;  
8.2.4.    מועד ודרך הספקת המוצר או השירות;
8.2.5.    התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף;  
8.2.6.    פרטים בדבר אחריות למוצר;
8.2.7.    פרטים בדבר זכות הגולש לבטל את החוזה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן וכמפורט בתקנון זה להלן; 
8.3.    מחירים ותשלומים
8.4.    ביצוע תשלומים באתר על ידי הגולשים, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו ימסור הגולש באתר (בדף המאובטח על ידי חברת ישראכרט), במחיר המפורסם בעמודי בתי העסק ובמספר התשלומים המפורסם בשלב הקניה כמפורט בתקנון זה לעיל, למחירי המוצרים יתווספו הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, הכל כמפורט בסמוך לכל מוצר/שירות ו/או בעמוד המכירה של המוצרים/שירותים.
8.5.    בתי העסק יהיו רשאים לשנות את דמי הטיפול ודמי המשלוח מעת לעת. מובהר, כי המחיר המחייב ביחס לכל מוצר/שירות שהזמין משתמש יהיה המחיר המפורסם בעמוד הרכישה של המוצרים/שירותים כמפורט לעיל בתקנון זה.

9.    אספקת, הובלה של מוצרים/שירותים
9.1.    מובהר, כי מפעילת האתר לא תהיה אחראית בשום שלב ו/או בכל עסקה המבוצעת במסגרת האתר לאספקת המוצרים/שירותים ו/או הובלתם ו/או לנזקים שייגרמו לגולשים ו/או צדדים שלישיים עקב אספקת ו/או הובלת מוצרים או שירותים הנמכרים במסגרת האתר. האחריות הבלעדית לאספקת ו/או הובלת המוצרים/שירותים הנמכרים במסגרת האתר תהיה של בתי העסק המוכרים את אותו מוצר/שירות אשר נרכש. 
9.2.    בתי העסק, יהיו מחויבים לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות אשר הותקנו מכוחו ו/או על פי כל דין אחר, לרבות אך לא רק, בכל הנוגע לאספקה ו/או הובלת המוצרים/שירותים, תנאי ביטול עסקאות וגביית דמי הביטול. 
9.3.    מובהר, כי תנאי האספקה ו/או ההובלה ו/או הביטול ו/או דמי הביטול הנגבים על ידי כל אחד מבתי העסק יהיו בהתאם לתנאים הקבועים בעמוד של כל בית עסק. מובהר, כי לבתי עסק אשר יש ברשותם מספר חנויות במספר ערים שונות, יכול ויהיו תנאים שונים בנוגע לאספקה ו/או הובלה ו/או בנוגע לכל נושא אחר בין חנות לחנות ובכל מקרה האחריות ומערכת היחסים המשפטית, בכל הנוגע לאספקת ו/או הובלת ו/או התנהלות חשבונאית עבור מכירת המוצרים תהיה של בתי העסק בלבד. 
9.4.    למען הסר ספק, לא תהיה כל מערכת יחסים משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת, בין הגולשים לבין מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה, בכל הנוגע לאספקת ו/או הובלת ו/או ביטול רכישת מוצרים/שירותים המפורסמים באתר.
9.5.    מובהר, כי בתי העסק יהיו אחראים באופן בלעדי, לשפות ו/או לפצות כל גולש ו/או בית עסק אחר ו/או כל צד ג' אחר, בגין כל נזק, פגם, קלקול או הוצאה, אשר תגרם עקב השימוש במוצרים/שירותים, אספקתם, הובלתם ו/או עקב הפרת כל דין, לרבות אך לא רק, בנוגע לביטול עסקאות וגביית דמי ביטול.
9.6.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי כל אחד מבתי העסק, יפרט באתר ביחס לכל מוצר ו/או שירות המוצע על ידו למכירה באתר, את תנאי האספקה והובלה של כל מוצר/שירות, עלויות ההובלה והאספקה והאופן בו יבוצעו. 
9.7.    מובהר, כי כל בית העסק באתר, יהיה מחויב ואחראי לספק לכל גולש מבית העסק מוצר/שירות באמצעות האתר, מסמך בשפה העברית או בשפה בה נעשתה הפנייה לרכישת המוצר/שירות, הכולל פרטים אלה:  
9.7.1.    שם, מספר הזהות והכתובת של בתי העסק בארץ ובחוץ לארץ;
9.7.2.    התכונות העיקריות של המוצר או של השירות;
9.7.3.    מחיר המוצר או השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה;   
9.7.4.    האופן שבו יכול הגולש לממש את זכותו לבטל את העסקה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן;
9.7.5.    שם היצרן וארץ ייצור המוצר;
9.7.6.    מידע בדבר האחריות למוצר או לשירות;
9.7.7.    תנאים נוספים החלים על העסקה.

10.    ביטול עסקה
10.1.    כל גולש באתר יהיה רשאי לבטל הזמנות שבוצעו באתר, אך ורק, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
10.2.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ביטול הזמנת/רכישת מוצרים/שירותים ו/או החזרת מוצרים ו/או שינוי פרטי הזמנה, ייעשו באמצעות פנייה לבית העסק בהתאם לדרכי ההתקשרות המפורסמים בעמוד ו/או בחנות הוירטואלית של בית העסק הרלוונטי. 
10.3.    מבלי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות אשר הותקנו מכוחו, להלן יפורטו המועדים והתנאים לביטול עסקה באתר, בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות הרלוונטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת.
10.4.    ברכישה של מוצר - עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת המוצר;
10.5.    ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
10.6.    ברכישת מוצרי תיירות, שוברים, תווי קניה או מוצרים אחרים שנקבעו להם כללים בתקנות – בהתאם לאותן תקנות.
10.7.    למרות האמור לעיל, ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:
10.7.1.    טובין פסידים; 
10.7.2.    שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; 
10.7.3.    "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995; 
10.7.4.    טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס); 
10.7.5.    טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
10.8.    מובהר, כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, בתי העסק יהיו רשאים לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה ו/או עקב איחור באספקת  המוצר/שירות מן המועד הקבוע לאספקת המוצר בעמוד בית העסק, בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם, במידה שגולש בוחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה או עקב איחור מן התנאים הקבועים בעמוד בית העסק לאספקת המוצר/שירות.  
10.9.    גולש שקיבל את המוצר שירות וביטל את העסקה עקב פגם או אי התאמה ו/או עקב איחור באספקת  המוצר/שירות מן המועד הקבוע לאספקת המוצר בעמוד בית העסק, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו המוצר/שירות ויודיע על כך לבית העסק. 
10.10.    גולש שקיבל את המוצר/שירות ויבטל את ההזמנה שלא עקב פגם או אי התאמה ו/או עקב איחור באספקת  המוצר/שירות מן המועד הקבוע לאספקת המוצר בעמוד בית העסק, ידאג להחזירו לבית העסק, שפרטיו יימסרו לו על ידי מפעילת האתר  במקום עסקו יחד עם אריזתו המקורית, על חשבון הגולש. גולש יהיה רשאי לבקש שהמוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו המוצר או מכל מקום אחר, בכפוף לקבלת אישור בית העסק , ובלבד שיישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור. 

11.    הגבלת אחריות
11.1.    מובהר, כי המשתמשים באתר, עושים כן על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית וכי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים, מכוח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה, הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתמש ו/או גולש ו/או בית עסק, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה - עסקית, כלכלית, כספית או אחרת - אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש ו/או הגולש ו/או בית העסק  בהסתמך על השימוש באתר וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש ו/או הגולש ו/או בית העסק.
11.2.    המשתמשים ו/או הרוצים להשתמש באתר מצהירים ומתחייבים, כי הם פוטרים את מפעילת האתר וכל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לאתר ו/או השימוש בו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי כל משתמש או הרוצה להשתמש באתר מצהיר ומאשר, כי כל שיבוש, איחור, הפרעה, הפסקה ,תקלה, שינוי וכדו', בין אם בשליטת מפעילת האתר ובין אם לאו, לא ייחשבו כהפרה כלפי המשתמשים ולא יקנה להם כל זכות תביעה ו/או עילה כנגד מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה וכן לא יזכה את המשתמשים בכל סעד, זכות או תרופה.
11.3.    מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק הקשור, במישרין או בעקיפין, לכל תקלה באתר, בין היתר בגין היעדר יכולת להירשם לאתר ו/או לרכוש מוצרים או שירותים באמצעותו.  
11.4.    מובהר, כי מפעילת האתר לא תישא באחריות ו/או חבות כלשהי,  למעט אם נאמר במפורש אחרת בתקנון זה . 
11.5.    מובהר, כי בכל מקרה, למפעילת האתר תהא אחריות מוגבלת באופן  המרבי המותר על פי כל דין וזאת מבלי לגרוע מהוראות כל חוק מחייב אחר, לרבות מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 .   
11.6.    כמו כן, מובהר בזאת, כי מפעילת האתר איננה מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצעים בו למכירה, על כן, האחריות הבלעדית לאספקת המוצרים/שירותים ו/או לטיבם של המוצרים/שירותים ו/או לכל נזק אשר ייגרם לכל צד ג' כתוצאה מרכישת השירותים/המוצרים תהיה של בתי העסק בלבד. 
11.7.    תמונות המוצרים/השירותים באתר הן לשם המחשה בלבד, וכל האחריות בגין השימוש ו/או טיב המוצרים ו/או האחריות ו/או כל מידע, תמונה ומיצג המוצג באתר לגבי שירות, מוצר ו/או תמונה, מידע ומיצג המוצג באתר לגבי אחריות למוצרים/שירותים לאחר מכירה ו/או בגין כל נזק לצד ג' בקשר לשימוש במוצרים/שירותים ו/או לאספקתם, הינה באחריות בתי העסק ו/או יצרני המוצרים באופן בלעדי.  למען הסר ספק מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לצד ג' עקב שימוש במוצרים/שירותים ו/או לטיבם של המוצרים ו/או לאספקתם. 
11.8.    מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מובהר בזאת, כי האחריות למכירת המוצרים ו/או השירותים אספקתם, גביית הכספים, מתן אחריות, תיקונם, החלפתם, ביטול עסקאות והחזרים כספיים, ביצוע תשלומים, מתן שירות וכדומה, מוטלת על בתי העסק בלבד, באופן בו מפעילת האתר תהיה משוחררת מכל אחריות כלפי כל צד ג' הרוכש ו/או המזמין מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר.
11.9.    מובהר בזאת, כי למפעילת האתר לא תהיה כל אחריות לתכנים המפורסמים באתר באמצעות קישורים הקיימים באתר ו/או קישורים המפורסמים באתר והמובילים לאתרים אחרים. 
11.10.    למען הסר ספק, מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה למנוע כל הפרה בשימוש באתר ועל מנת לשמור על תקינותו. למרות זאת, למפעילת האתר לא תהיה כל אחריות והיא איננה מתחייבת, כי השירות באתר לא יהיה ללא תקלות, הפסקות, שיבושים וכן, כי השימוש באתר יהיה ללא הפרעה, הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות מכל מין וסוג שהוא, לרבות בקווי טלפון, אינטרנט, חומרה, תוכנה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או שיבוש ברשתות אינטרנט ו/או בקווי טלפון לרבות בינלאומיים. כמו כן, מפעילת האתר לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל בעיה ו/או קלקול ו/או תקלה ו/או שיבוש טכני המונע את האפשרות לעשות שימוש באתר ו/או לשלם עבור מוצרים/שירותים ו/או להזמין מוצרים/שירותים באמצעות האתר. 
11.11.    מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתעשה באמצעות האתר על ידי משתמשים באתר בכל שלב שהוא.
11.12.    מובהר, כי בכל מקרה בו יפר בית עסק, בהפרה יסודית את התקשרותו עם כל משתמש באתר, תינתן למשתמש האפשרות לבטל את הזמנותיו באתר עם אותו בית עסק בהתאם להוראות כל דין וזהו יהיה הסעד הבלעדי, הסופי והממצה שיהיה להם. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  כנגד בתי העסק ו/או מפעילת האתר.
11.13.    מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל טעות קולמוס בתיאור מוצרים/שירותים המופיעים באתר, לרבות בנוגע לזמן אספקה, עלויות, שירותים, מידע אודות המוצר ו/או כל תיאור ו/או מיצג ו/או תמונה אחרת בנוגע למוצרים/שירותים שיופיעו באתר. 
11.14.    מובהר, כי מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה, בכל מקרה למפעילת האתר לא תהיה אחריות לנזקים עקיפין, אלא לנזקים ישירים, מוכחים, מוחשיים ואשר ייגרמו בפועל ובאופן ישיר כתוצאה מהשימוש באתר. מפעילת האתר לא תישא בנזק עקיף, מיוחד, אובדן הכנסה והשתכרות, מניעת רווח ונזק תוצאתי אחר שיגרמו מכל סיבה שהיא. 
11.15.    למען הסר ספק, למפעילת האתר לא תהיה כל אחריות לכל משתמש (גולש או בית עסק) בכל הנוגע לסליקת התשלומים ו/או לאבטח פרטי אמצעי החיוב שימסרו בעת השימוש באתר, כאשר האחריות הבלעדית לנושא זה תהיה של חברת הסליקה בלבד. כל המשתמשים באתר משחררים בזאת, את מפעילת האתר מכל אחריות ו/או חבות לכל נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם אבטחת פרטי אמצעי החיוב שימסרו, סליקה כספים מגולשים והעברת כספי הסליקה לבתי העסק, כלפי הגולשים, בתי העסק וצדדים שלישים.   

12.    פרטיות
12.1.    מבלי לגרוע מהוראות הגנת הפרטיות של האתר, מובהר בזאת, כי השימוש באתר יהיה כפוף להוראות הגנת הפרטיות של האתר, אשר מהווה כחלק בלתי נפרד מתקנון זה.
12.2.    יובהר, כי על כל משתמש המעוניין לעשות שימוש באתר, לקרוא בעיון את כל הוראות מדיניות הגנת הפרטיות של האתר.  
12.3.    מוסכם, כי בשלב הרישום לאתר כל משתמש יהיה רשאי להסכים לקבל הודעות ודיוור של מידע שונה, לרבות אך לא רק, דבר פרסומת, הודעות שירות והודעות של מערכת האתר, מאת מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה.
12.4.    מפעילת האתר תעשה שימוש במידע בהתאם לאמור בהראות הגנת הפרטיות של האתר. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע שיימסר על ידי המשתמשים רק לעובדים אשר יידרשו לעשות שימוש במידע לצורך ניהול האתר. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות שימוש לרעה במידע שיימסר למעט אם יתקבל אישורו של המשתמש מראש ו/או אם יידרש הדבר על פי דין ו/או בכדי למנוע שימוש אסור באתר.  

13.    קניין רוחני
13.1.    כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בנוגע לכל העיצובים ו/או השירותים ו/או לתכנים אחרים המופיעים באתר לרבות אך לא רק, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים, בין רשומים ובין כאלו שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצובים, לוגו, מידע טכנולוגי, לרבות אך לא רק, תוכנות, תכניות, יישומים, קבצים ו/או קבצים גרפיים, סיסמאות וקודי מחשב, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "מידע") - הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר ו/או של ספקיה, למעט אם צוין במפורש אחרת. 
13.2.    מובהר בזאת, כי חל איסור על שכפול, העתקה, הצגה בפומבי, הפצה, מסירה לצד ג' של המידע, כולו או מקצתו. אין לאחסן ו/או לפרסם ו/או להעביר ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או לבצע ו/או לשדר ו/או להתאים ו/או לערוך ו/או לתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי במידע, כולו או מקצתו, לרבות בדרך של הצגה ו/או פרסום ו/או ביצוע פומבי ו/או  בדרך של יצירת יצירה אחרת מהמידע ו/או לאפשר לאחרים גישה למידע ו/או לגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, הקיים במועד זה ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד, למעט אם קיבל את אישור מפעילת האתר.
13.3.    מובהר, כי מפעילת האתר תהא רשאית להסיר כל משתמש, בכל מקרה בו יקום חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים ו/או של מפעילת האתר ו/או של בתי עסק או כל מי מטעמם, לרבות בקשר לזכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, כל צד יהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל שלו, לרבות אך לא רק, בקשר לתכנים המפורסמים על ידו, כאשר למפעילת האתר לא תהיה כל אחריות להפרות של צדדים שלישיים.
13.4.    מובהר בזאת, כי חל איסור מוחלט, לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות של צדדים שלישיים, בכלל זה, חל איסור לפרסם ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או דמויות ו/או סימני מסחר ו/או מדגמים ו/או פטנטים, רשומים ואשר אינם רשומים ו/או מפרטים ו/או סרטונים המופעים באתר ו/או כל להפיץ או לפרסם כל תוכן כאמור באתר מבלי לקבל את אישורה של מפעילת האתר ו/או בכל זכויות היוצרים בתוכן הרלוונטי, מראש ובכתב. 
13.5.    מובהר, כי בכל מקרה בו תמצא הפרה ו/או פגיעה בהוראות תקנון זה ו/או בכל דין אחר, על ידי משתמש ו/או בית עסק ו/או על ידי צדדי ג' אחרים, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד אשר נפגע את הפרטים אשר הוזנו על ידי כל משתמש באתר ואשר הינו אחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: "הצד הפוגע") וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. במקרה זה, הצד הפוגע ו/או כל מי מטעמו, לא יהיה רשאי להעלות כל טענה כנגד מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה, לרבות אך לא רק, בקשר עם העברת פרטים אשר העלה לאתר בעת ההרשמה לאתר ו/או בכל שלב אחר ו/או מצד הצד שלכאורה נפגע, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. מובהר, כי הצד אשר לכאורה נפגע, לא יהיה רשאי לנקוט בהליכים משפטיים מכל מין וסוג שהוא, במקרים כאמור בפרק זה כנגד מפעילת האתר, לכל הפחות בטרם מיצוי ההליכים כנגד הצד הפוגע.

14.    הפרות, תרופות וסנקציות
14.1.    מוסכם בזאת על הצדדים, כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ככל ויהיה צורך בכך  רישומי האתר ישמשו ראיה לנכונות האמור בהם. 
14.2.    מוסכם בזאת כי מפעילת האתר רשאית, אולם אינה מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר וכמו כן הינה רשאית לפעול במקרה בו עולה חשש סביר להפרת הוראות השימוש מצד משתמש או צד ג'. במקרים בהם יופיע תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות של צד ג' או פסול מסיבה כלשהי, מפעילת האתר תודיע למפיץ התוכן הפוגע ו/או המפר, ותפעל להסיר את התכנים המפרים וזאת תוך עד 14 יום ממועד קבלת ההודעה. 
14.3.    המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו לה בעקבות הפרת הוראותיו של תקנון זה.
14.4.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמש אשר יפר הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה.
14.5.    במקרה של הפרה כאמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר/שירות מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין וזאת לפי שיקול דעתה.
14.6.    מוסכם בזאת, כי מפעילת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ו/או לערוך ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או שלא להציג כלל, כל תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד, לכל משתמש.
14.7.    אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות בעיבוד נתונים המועלים בו והצגתם באתר, משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ו/או עידוד מטעם מפעילת האתר ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם. 
14.8.    מובהר, כי מפעילת האתר רשאית להציג תכנים כלשהם, כולם או מקצתם, באופן אוטומטי. כל התכנים מוצגים באתר כפי שהם מועלים לאתר (AS-IS), מבלי שמפעילת האתר תהיה מחויבת לבצע כל בדיקה ביחס לאמיתות תוכנם ו/או דיוקם. מוסכם, כי מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל נזק ישיר או עקיף ככל שיגרמו לכל צד ג' ו/או למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.   
14.9.    מובהר בזאת, כי מפעילת האתר תהא רשאית אך לא חייבת, לפרסם באתר ו/או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את אותם התכנים, כולם או מקצתם, לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות לצורך פרסומם באתר ו/או פרסום האתר, כאשר למשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.
14.10.    למען הסר ספק, למפעילת האתר אין את האפשרות לעקוב ו/או להתחקות אחר זהות המשתמשים באתר, על כן, אין ולא תהיה למפעילת האתר כל אחריות בקשר למעשי או מחדלי המשתמשים. יובהר, כי מפעילת האתר תהיה אחראית אך ורק למסירת פרטי המשתמשים (גולשים ובתי עסק) ועם מסירת פרטי המשתמשים, מפעילת האתר תהא  משוחררת מכל אחריות ו/או חבות אחרת, והמשתמש ייראה כמי שמיצה את זכויותיו כלפי מפעילת האתר באותו עניין.
14.11.    מוסכם, כי מפעילת האתר, תהא רשאית לבטל כל הזמנה שבוצעה ו/או למנוע מכל גולש  בית עסק, מלעשות שימוש באתר, לרבות לצורך ביצוע מכירות של מוצרים/שירותים בדרך של חסימתו מהאתר, לרבות אך לא רק, בכל אחד מן המקרים הבאים, כדלקמן:  
14.11.1.    משתמש הפר הוראה מהוראות תקנון זה;
14.11.2.    משתמש ביצע פעולה בלתי חוקית ו/או עבר על הוראות הדין;
14.11.3.    משתמש ביצע את אחת מן הפעולות המפורטות בפרק "שימוש אסור" אשר בתקנון זה; 
14.11.4.    בית עסק מתכוון למכור לשני גולשים שונים באתר את אותו המוצר;  
14.11.5.    כל משתמש אשר הוכח לכאורה כי הפר זכויות יוצרים של צד ג';
14.11.6.    כל בית עסק אשר מציע למכירה באתר מוצרים ללא היתר, רישיון ו/או תוך הפרת זכויות יוצרים;
14.11.7.    בית עסק אשר העלה לאתר, מוצרים ו/או שירותים למכירה, תוך שפירט כל נתון אודות המוצר/השירות באופן מוטעה, אף במקרה בו מדובר בטעות קולמוס חריגה וברורה;
14.11.8.    משתמש אשר מסר בעת ההרשמה לאתר ו/או במהלך השימוש באתר, פרטים שגויים ו/או מטעים;
14.11.9.    משתמש, אשר ביצע כל מעשה או מחדל, אשר עלול לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או באתר ו/או בבתי העסק ו/או בכל צד ג' אחר;
14.12.    מובהר, כי מפעילת האתר יכולה להודיע על ביטול הזמנה כאמור, בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות הטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת באתר.

15.    שונות
15.1.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לנתונים אחרים כלשהם באתר, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
15.2.    עותק מתקנון זה ימצא במשרדי מפעילת האתר. 
15.3.    מובהר בזאת, כי מפעילת האתר תהיה רשאית שלא להתיר שימוש באתר של כל משתמש ו/או להסיר משתמש מהאתר וכן את האפשרות למכירת/רכישת מוצרים/שירותים באמצעות האתר אם נהג שלא כדין ו/או נמצא ברשימת מילים אסורות ו/או נרשם לאתר יותר מפעם אחת ו/או סיפק ברישום האתר פרטים שגויים ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה. למפעילת האתר תהינה הסמכות להסיר ו\או לחסום משתמשים מהאתר אשר יבצעו בו שימוש לרעה ו\או יפרו את תנאי וכללי האתר ו\או יתחברו לאתר באמצעות "רובוטים".
15.4.    מפעילת האתר רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי התקנון; להוסיף עליהם או לגרוע מהם; לבטל ולסגור את האתר בכל עת; לשנות, לתקן ו/או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים בתקנון זה ו/או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תקנון זה הוראות ותנאים חדשים, בכל עת, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו את המשתמש באתר מרגע פרסומם באתר.
15.5.    ידוע למשתמש באתר, כי באתר יוצגו תכנים של בתי עסק שונים ופרסומים של גופים שונים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, בהסכמת המשתמש לתקנון הוא מסכים להיחשף לתוכן הנ"ל.
15.6.    הדין החל על האתר, השימוש זה ובכלל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות שיפוט בכל עניין הנוגע לאתר ו/או השימוש בו תהא אך ורק לבתי המשפט במחוז תל-אביב.
15.7.    מפעילת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הצורך, להפסיק את השימוש באתר, מעת לעת, לצורכי תחזוקת האתר וארגונו, כאשר המשתמשים ו/או כל מי מטעמם ו/או כל אדם אחר, לא יהיה זכאי לכל פיצוי כספי או אחר ו/או זיכוי או החזר, בשל הפסקות אלו ו/או בגין תקלות אחרות הנוגעות לשימוש באתר או לשירות של מפעילת האתר. 
15.8.    מפעילת האתר מצהירה, כי אין ביכולת להתחייב ו/או להבטיח זמינות רצופה ללא תקלות וללא הפסקות בשימוש באתר. 
15.9.     כל משתמש הנרשם לאתר מסכים כי פרטיו ישמרו במאגר מידע בכפוף לכללי מדיניות הפרטיות המפורטים במסמך מדיניות הפרטיות של האתר ומסכים לקבל חומר פרסומי ו/או כל מידע אחר הקשור באתר ו/או במבצעי האתר ו/או במפעילת האתר או כל מי מטעמה ו/או במבצעים או מוצרים/שירותים של בתי עסק המפרסמים באתר, בדרך של דיוור ישיר וזאת בכפוף לחוג הגנת הצרכן 1981, תשמ"א וחוק הספאם התשמ"ב 1982 ותיקונו לפי סעיף 40, 2008.

15.10.    מובהר בזאת, כי מפעילת האתר תהיה רשאית לעכב קבלת מוצר/שירות מכל גולש אשר עורר חשד, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, כי נהג שלא כדין ו/או סיפק ברישום האתר פרטים שגויים ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה, עיכבה מפעילת האתר קבלת מוצר/שירות משתמש, תיתן מפעילת האתר למשתמש זכות לטעון טענותיו תוך 14 ימים מיום הפניה למשתמש ולהוכיח כי נהג בהתאם להוראות תקנון זה, אם הוכיח המשתמש למפעילת האתר שנהג בהתאם להוראות התקנון יקבל השירות/מוצר, לא הוכיח כאמור למפעילת האתר הזכות לבטל את העסקה שביצע אותו משתמש. 
15.11.    שירות לקוחות - לפרטים נוספים בקשר לאתר ומפעילת האתר, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני [email protected] בטלפון 09-8802040 או בפקס 09-8802043 או דרך האתר.
ט.ל.ח
שכחתי סיסמא
שכחתי סיסמאקראתי את התקנון ואני מאשר אותו
אני מאשר קבלת עדכונים מידע וחומר פרסומי מעת לעת
קראתי את התקנון ואני מאשר אותו
אני מאשר קבלת עדכונים מידע וחומר פרסומי מעת לעתקראתי את התקנון ואני מאשר אותו
אני מאשר קבלת עדכונים מידע וחומר פרסומי מעת לעת
קראתי את התקנון ואני מאשר אותו
אני מאשר קבלת עדכונים מידע וחומר פרסומי מעת לעת

כתובת:


שעות פתיחה:תודה שבחרת ב-BuyNearby

פתיחת חנות ואיגוד המוצרים באתר כרוכה בתשלום של 1200 ש"ח אשר יגבו ממך טלפונית ע"י נציג השירות של האתר להמשך נא לחץ לאישור.


תודה שבחרת ב-BuyNearby

בלחיצתך על אישור הינך מסכים לתנאי השימוש של מודל השימושים


לשינוי סטטוס השימושים, אנא צור קשר עם מפעילת האתר


אינך מחובר למערכת

על מנת לבצע פעולות באתר עליך להתחבר או להרשם

צור קשר עם החנות
נתקלתם בבעיה? צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם
קבע פגישה
שעות הפעילות של נותן השירות:
אנא הצע 3 מועדים שונים שנוחים לך לפגישה:

שים לב

למשתמש זה משויך עסק פעיל באתר, תוכל לפתוח עסק חדש בהזנת משתמש חדש (כולל מייל חדש).


ההודעה נשלחה בהצלחה

ההודעה נשלחה אל בעל העסק ומחכה לתגובתו.


ההודעה נשלחה בהצלחה

בקשת התמיכה נשלחה למערכת האתר ותענה בהקדם האפשרי.


רשימת סניפים